SÄÄNNÖT

1 § Nimi kotipaikka ja kieli
Lepsämän Partio, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Nurmijärvi ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttäätoiminnassaan myös ruotsin kieltä. Lippukunta kuuluu jäsenenä Uudenmaan partiopiiriin, joka määrää Lippukunnan toiminta-alueen. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouterry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja/tai Suomen Ortodoksisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15 –vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A- jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

Lisäksi lippukunnalla voi olla C-jäseniä eli kannatusjäseniä, joita ovat hallituksen jäseniksi hyväksymät partiotoimintaan myönteisesti suhtautuvat yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

4 § Jäsenmaksut
Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A -, B- ja C-jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto
Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt/virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto
Lippukunnalla voi olla taustayhteisöjä. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n puitteissa.

Lippukunnalla voi olla myös vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

8 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset
6) edustaa lippukuntaa

9 § Nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja ja varajohtaja tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous
Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään maaliskuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista /kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset
Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous lokamarraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on
1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.
2) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin.
3) käsitellä muut mahdolliset asiat.
4) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut

Syyskokouksen tehtävänä on
1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4) vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
5) valita tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

13 § Ylimääräinen kokous
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut
Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15 § Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan virkailijoiden/toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohje sääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.